RECOVER RESTORE AND DECOLONISE

Share:

Translated into Chang by Wongto Chingmak


 

Forum for Naga Reconciliation

Naga piyopisieibü losimang ngaitikula nokyüh shuongeibü ngüh


 

Ngühip

The Forum for Naga Reconciliation (FNR), the Pitt Rivers Museum (PRM) hoba Edinburgh si Melbourne University kabü Nagabü ngühli phanchühngaibü shuong thangjama Naga piyopisieibü losimang Museum a thanshaien kibü kho loulabüa thounouko sungngaibala hangsilam lambo kia.

Ladang PRMei Covid-19 shatlim danko lit ngao sühko khinan phaia September 22, 2020 nyet ipngaikukei, haoenei müteibü losilak kho chühla phokuan kishang ka sungyankei. Ho haoenei chühetbü ka loushatbü duibouei lenda, hoba thupaibüei songdakbü jiha piyopisieibü losilak, peisilei sunglangbü shuong kho sungngaibala haansang leko haujembüa lulu ngühyem shuong to phenshokan kümlaleila luongbü che yingkei. Naga shuongeibü losilak kiankibü kho shanga ho kümsilei che kia, hoba Naga piyosi shuongeibü losilak chühla phokuan kibü kho, phoshang ka sungletan busena jinan phoakei. Tou sühkoa, Naga piyosieibü losilak 214 thüng (piyosieibü losilak hoba khulou ayingsi loei kümbü peisilei shuong) Museum a kia.

Nagabü anthropologist hoba Melbourne university a associate professor Dr. Dolly Kikonei PRMeibü kümsilei ngühlang lea (The Guardian) weouan, Naga piyosieibü losilak kho ai thua ki, kho shanga Museum Director to joyukei. Kho phaia saoei khübü Naga piyosieibü losilak PRM a kibü kho shanga FNR to sangkuphelambei. Khoyama FNR kho jingaiphaingai kümaleia kisiji haoen to PRM ka ngühlang kho sühtikukei, kho danko khübü piyopisieibü losilak shuong kho takteian chühko, khonei phenyuan kibü thusilam hoba haangsilam hoba tokei khübü kaanglanga jingaiphaingai si shuongsiphang maitibü shanga jepyujaiyula khangkei. PRM to khaang leko jepyujaiyubü khonei younak laman, FNRei Naga mütli shuong maanga, khübü piyopisi shuongeibü losilak kho phanen chühla hoba kho shanga ditentilabü shanga Naga kaophai pendou kabü Nagabü shuong to pheyulauyula hoba sangkuphelamla khangkei.

PRMei FNR yoa kümlaleila maangangbü ngetia hoba hai lauakei, “FNRei maitila, amaiapyula, jingaiphaingaila hoba Nagabü maanga ajiaphaiko loubü ngühli kümsemla kümboleiko loubü shuong kho, loulabüa habü kiankibü to thounou kümsilei shanga Naga chingbüjaishou, leiyeibü hoba bukmütli shuong to thuiyula kün to ladang ong pheasikei thuilabü kho aeibou kongnyu kilabü dogo künei ngeakei.” Habü kümthen lamlebü honei, PMRei “lenetngaila, jingaiphaingaila hoba shuongsiphang maingaitilabü kümaleia, ahuashepbo hoba phenshok amaiko loubü ngühlideili kümetkula nyekthe phoan ditkubü danko mütlia lamleibü shuong yoa liko kümlaleila maangangbü lenkei.”

Kümbo haulabü hoba Jihtak (The process and Time Frame)

Piyopisieibü losimang sungngaibalabü kümthen ho phek pendou kabü yoan kümlabü che yingkei hoba liplipa haulabü ki. Khübü lip khonei nokyüh yola khamda, aoyoueibü yingkei kho lamenla (laobou phang ayingsi mütlieibü yingkei hoba piyosieibü losilak/peisilei shuong kho aoyouei kanjan). Nagabü mütli lulu ka dambü hoishailabü, mütli shuong ka jongai kubü tügü sungngaibabü peisilei kho dantikula shanga onjai setshang ka mubü sengkula, Naga ngühyembü shuong ka khübü kiankibü piyosi shuongeibü losilak chühla, pheyulauyula hoba tokei piyosi shuongeibü peisilei kiankibü kho Sakkula hoba Kungaila shanga PRM sühlanglabü.

Ho pendou kümboleiko haula po 8 ka 15 maanga lelabü. Habü wakou pendoua, künei jungeibü haangsilam kho; mütli yotilabü (community engagement), jim to hauan phanchühla (field research), pühla ngetila hoba maangangbü huongla, hoba phang pendoueibü ngühkhüh maanga kümlaleilabü (adherence to the international law). Athakko ho kümsilei ho jingaiphaingai hoba maitibü kümeileiei leilabü, kümsilei longtilabü hoba thupaibü songdakei jannyinan phokubü thusilam lenlabü, hoba jembü song hoba sakkubü laobouei bukmütlieibü jaan sungletda, kheibü shanga ditenyuko kümlaleilabü.

FNR jungkubou yingkulabü (FNR as facilitator)

Naga piyosi shuongeibü losilak museum a phoan kibü kho thounoula/sungngaila PRMei Ngabü jenshokkula hoba Nagabüei jongaitila shanga, FNR ho kho kümsilei jungkubou yingkulabü. Hanei Naga ngühyem shuong, shuongsiphang, lashong tan hoba Nagaland State Sorkar to thedang khüngjaa jepyujaiyu, phanchüh hoba pheshokyulabü kümsilei yoakei.

Ho kümaleia pendou yola khamda dogo ngean, mütliei leian phejan leko liko haula khamda yingsiji, FNRei ai haüthükko louko kian ki kho shanga onjai setshang ka thamtham Naga ngühyem shuongsiphang pendou to doa. Piyopisieibü losilak kiankibü shangabüa, lulueibü peisilei kanan sungla piyosi shuongeibü thensilen langkei kibü shuong ayingsi tokei mütli shuong yik atko yola khamsiji, PRMei shaangbou younaka mütli maanga kümtileitida. Ho kümthen kümlaleila yeitiko haujinei, FNRei Nagaland State Sorkar to ditenyulabü hoba müt shuongeibü dambü janyulabü.

FNRei ho shuongsiphang pendou yoa younak juonga pheyulauyuko haulabü kümthen, laobou jih chenei younak che dogo lelabü ki kho yingkei dogo shokenda. Nagabü shuong, aoyouei ho kümsilei kanngailangen kümlaleilabü ki, haoenei Naga piyosi shuongeibü losilak jouan kibüeibü loulabü thu shanga janthetlabü.

Lamenngaila, Phonngaila hoba Kungailabü tan (RRaD team)

Ho piyosieibü losimang kaijembo kümsilei phangphanga nepan kibü shuong kho sotiseptila hoba che la yeitila shanga lamla hoba bukmütli shuong to jenshokbüa kümlaleila lamlelabü shanga yik atko phanchühla hoba pühla ngetila shanga FNRei Lamenngaila, Phonngaila hoba kungailabü (Recover, Restore and Decolonize- RRaD) tan pienkua. Nagabü shuongeibü losilak kiankibü shuong kho jembü kaodak to sungngaibala jantheta longa, RRaDeibü kümsilei kho haou kiko hoba thüklabü haangsilamei onjai setshang ka Oxford University to khübü hingaila kümsilei kümlabü. FNRei Dr. Dolly Kikon hoba tokei Nagabü anthropologist, Dr. Arkotong Longkumer, UK a Edinburgh University kabü senior Lecturer, aoyou PRM to phenyuan ki haosiei thuiyula hoba RRaD tan yoa yola phean kia.

RRaDei, pheyulauyu danko ngela khambü juong lambo kia, haüyushanga joyulauyubü, nyekthe saan atto haüyubü, workshop, shuijembo phebü, habü tügübü kümsilei juong khangan kia; hoba tokei mütli lamleibü shuong hoba nashou mütten to pheyulauyubü; püh yotibü hoba PRM video shuong danko ngelabü phinthonkubü; pühyoa ngühlau, noksa le, video, habü tügübü. Ho tan hoei mütli shuong kümaleia neptian kia hoba athakko ong lubü mütli shuong, hauko kibü piyosi shuongeibü losilak sungngaibalabü kümsilei honei nep khangan kibü shuong kakei ditletlabü.

Athakko ong RRaD honei phanchühbü shuong juong yotila haangsilam kümlabü, haou kitilabü hoba yaangyutilabü. FNRei haüyubü ngühyem shuongsiphang ka phanchühbü shuong RRaD honei yotila phean kia, kongnyu leko peisilei kho khangjiha laonei kiteikei khübü phanchühbü jihsiphaia.

Nagabü haulam (A Naga pathway)

Nagabüeibü peksekyubü ngühlideili hoba lenyuko loubü shanga FNRei ngean hoba dambo kia. Nagabü sangmang lulu la yeian danthetjung louan kibü khonei tatkei khei ong hauko kia. Kho sangmang la yeitibü lih khonei kibü yoa, senei danbü si toubü thu honeikei lolabü hoba tokei chühlitila khamda. Che laulonga, FNRei küneibü jingaiphaingai hoba maitibü kümsilei ka ditletbüei, sen jannyin bangnyinkubü yikmaanga leiluan loubü ngühlideilia, tat hatbümokbüa hoba khonsaka kijung loubü maingaitila shanga kümlaleilabü kia. Senei danbü thu ka tatbü thueibü ngühli kho lulu popchüm la yeitila athük.

Nagabü shanga, ngaitikulabü kümsilei kho maangangbüei haüthüktila khamda. Khei yingsi ong senei Nagabü haulam kho kümenlabü, khoei ong ngaitikulabü kümthena kaakbü hoba lulu sangmang la yeitiko jannyinkubü leilubü to jongai hapenlabü. Hoei langkei kithu hoba haangsilam lulua kibü mütlang mütli pendouei Nagabü haulam wayetan chühlabü shanga, dambü pendou ahuashepbo lenyula hoba maangkula ngabü phokuda. Ngaitikubü dogo laubü ho seneibü piyopisi shuong jembü kao to sungngaibala shanga ong aying, lausikei ho senei sen lulu hapmeiko loubü jaksheila hoba chühetla haanbü haangsilam hapenla, senei sen lulu hoba cheei che shuokenla lulueibü ngühlingühthen shuong lenla phejan longtikubü yingkei. Hanei kongnyuboutham kho, ngaitikubü ho ngühmai, jaanbü, shensinge, younak, song, saopobü hoba soushou kümsilei shangabü yingkei. Ho maang solotibü hoba leiyen haangsilam shanga songjai kümsilei ki.

Nagabü haulam kho haou kibü yingjan. Naga thusilam to jola, ho sangkaangbü to yoko, takteiyula, sangkuphelamla hoba phangshuong haubü si ngaitikubü kümthen kaijembo wanenlabü khonei thuienla thükbü yingjan. Nagabü kithua, ngaitikubü kümsilei to phenyubü dambü si ngühsidei atje juong shanga haanbü yinglabü dogo künei ngeakei. Lausikei müt meimeibü hoba hapsinge jinyubü kho tatbü kaodaka yongbou dei tügü kouda, kho künei ngeakei. Khei yingsiji ai mütli ayingsi ai webü younak kabü yingsikei cheei che ka bangan akida ayingsi haoenei jungeibü yeibü hoba dambü kho lulu shanga ongje aying. Yingsiji, ngühtet kho huongmongeibü (universal) yingla thükkei lausikei thechüh, tetlabü, danthetbü hoba jungeibü shuong kho shaknyinan lenla, thuto papleptila, hoba ngühlideili si müt shuongei laubü haanga kümsileila yeitila khamda.

FNR si RRaD hoei Naga haulam shembü to yoko lubü mütli shuong ka ditletbü yoa Naga songsido, lenbü hoba mu, habü khitlenla hoba aulang letian kümlaleila khümbo kuakei.

Longlenga jaishou cheei RRaD tan to lenbü, “Museum kümthanga haoen saütian phoan küneibü piyopisi lai küman haksoa kila. Haoeneibü soushou kho senyüh ashembo kilabü.” Naga piyopisieibü losilak PRMei chühko busen maanga phoasikei ayingsi haoeneibü jembü kaoen, Naga kaodak to ngaitikuasikei, kho Nagabü shuong to ong kilabü.

Kümsilei sotiseptikubou che phatko, FNR ho jepyujaiyula lamlean kia. Senei chela lean lam shempo haujinei lenchühbü hoba maibü shanga shetlapbü sungletlabü. Shetlapbü pendou FNR to dantishi hoba boushou takhan, hoba tokei Naga kümsilei ho boushou khanko ayingbü songjai la ayeitila künei sudajada.

Antibou:

Forum for Naga Reconciliation

May 19, 2023

Share:

Recover, Restore and Decolonise

Imprint

The Recover, Restore and Decolonise (RRaD) contains information and resources relating to the history and effects of the removal and repatriation of Naga Ancestral Remains. RRaD is a website that is constantly being developed and added to. Whilst we aim to only present information on this website that is appropriate for a public space, accurate and up to date, we would like to acknowledge that there are many gaps in the information shared which comes from both the historic record and our own knowledge. Please get in touch at [email protected] or any of our social media handles in our contact page, if you would like to share any thoughts or questions with us regarding repatriation, and/or if you have any comments, queries or suggestions on how we can make this website as useful and usable as possible.

While the Recover, Restore and Decolonise (RRaD) team (including all partner organisations) have used all reasonable endeavours to ensure the information on this site is as accurate as possible, it gives no warranty or guarantee that the material, information or publication made accessible is accurate, complete, current, or fit for any use whatsoever. No reliance should be made by a user of the material, information or publication accessed via this site.

The RRaD team (including all partner organisations) accepts no liability or responsibility for any loss or damage whatsoever suffered as a result of direct or indirect use or application of any material, publication or information made accessible via the website or any of our social media handles.

The RRaD Website provides links to companies/organisations and information external to the RRaD Website. In providing such links, the RRaD team and all partner organisations do not accept responsibility for, or endorse the content or condition of, any linked site. The RRaD team (including all partner organisations) reserves the right to vary the material, information or publication on this web site without notice.

©RRaD

Images used in the website have been used with permission from the creators.

Responsible Use

The purpose of this website is to create widespread awareness about the process of repatriation and the profound impact of colonization on Naga people. Please be warned that some of the information shared here may be distressing as they reference a problematic part of history when our ancestors were referred to as ‘savages’ and ‘inferior.’ There will also be stories of our ancestors who have passed away and their remains which were taken, researched on and displayed without consent by colonizers. We request that you take the information shared here with the gravity it deserves, and we believe that you will honour our guidelines of responsible use. 

  • Please treat the information with care and sensitivity.
  • Share and reflect on the stories to assist healing and reconciliation.
  • Support and engage in the process of repatriation of our ancestral remains.
  • Respect the knowledge shared by community members and their wishes on how it should be shared.