RECOVER RESTORE AND DECOLONISE

Share:

Translated into Rongmei by Aguipou Kamei


 

Forum for Naga Reconciliation

Public Statement on Repatriation of Naga Ancestral Remains

(Nagamei pupouh rou-ruc guay laguang guang dat nimei lam khou sa ndauhloumei)


 

Kalam Dinhmei

Forum for Naga Reconciliation (FNR), Pitt Rivers Museum (PRM) khatni University of Edinburgh lev University of Melbourne khou bammei Nagamei researchers nunc kariuna Nagamei pupouh nunc tuang rou-ruc Museum khou nai bammei ti hei akumhmei lwan khou katiamh karuaihlou khang cho twna kachaeng phu bam tuang e.

COVID-19 ravpyan zaeng rui PRM hei bw panguh (5 months) mbanghlou puitangv September 22, 2020 nungc laancpatlou dat khwan the tyki maansei tuang rou-ruc guay tei kaniw tuang Museum khou meicnunc zauhmei bamv khou rui laa pat kan the. Mi hei Britishmei nunc rui dihsinpouc swbammei ganv khou khuam guangloumei zaatc baih baihmei maanseic nunc tuang rou-ruc guay ti hei kakandih thangc tii guang dat han khang twna ningna taanc patmei taanv lwan khou e. Mi lwan khou Nagamei pupouc nunc tuang nai bam duhmei puat khatni rou-ruc nunc ti hei ni PRM rui laapat na khuk khou lou bam the. Ntaw hei Museum lungc khou Nagamei pupouh nunc tuang nai bam duhmei puat khatni rou-ruc nunc tei kasing phaynei ruhnapadeih (214) dou gei lou bam e.

University of Melbourne khou tadin sw bammei Dr. Dolly Kikon, Nagamei Anthropologist rui PRM khou nai bammei puat khatni rou-ruc guay kakandih thangc tii guang dat nimei lam tei The Guardian tuang chamv khou pactow lana PRM tuang Director ta Nagamei pupouh nunc tuang rou-ruc lam khou tei kakhi alamvlou khwan e. Mi tangv tei kamei rui FNR nunc lev kalam tei kaphianh nchamclou the. PRM rui ni FNR nunc rui tat kanmei ganv khou lunghchamh chwnnchamh khang taanc bammei lwan ta thay la khou Nagamei pupouh nunc tuang nai bam duhmei puat khatni rou-ruc guay kakandih thangc tii guang dat khang twna kaphianh nchamclou kan tuang e. Kumna FNR nunc rui Nagamei meic mathiuc khatni charay guay khou tiithaylou khang karamcna khatni kaphianh nchamcna tatgut bam e.

PRM nunc rui FNR nunc lev taanc nchamc bammei lam khou kumna sa kan e, “FNR nunc rui taanc pat bammei hei aniw kak khou chuzaenghmei phungc guang khang, taanc twanloumei, agay-agilou kanmei tei kuak karyna, chwnchamh latchamcna kariumei taanv khou, kahunungc aniw Nagamei kak khou amyan makna bammei guay ta zay kariumei taanv, mi guay hei Nagamei gaanvsuh gaanvthauh nunc khatni phwam tuang kapy-kagav nunc lev twna aniw pupouc nunc tuang nai bam duhmei kaniw rou-ruc nunc ti hei tabui thiak khou kasiamh chuylou khang, hei ruc khou kakandih thangc tii guang datmei nimei lam nganv kage nai khwan e thei kaphianh kazanhmei khou mpeyna kage nai puni the.” PRM rui nkunna taancpat khang twmei dwan khou nthukmei thu, “maanmei guay khangclou datmei, kuak karymei, tammyanmei tinailou datna kahunungc amyan ngam mak bammei rwanry guay tei tigaylou dat khang lungning laancpatna kariang naimei zaat nunc lev khat khat khwan nking lana taanc gutmei hei the.”

Taanhmei tuang Lwan khatni Kaganv

Pupouc nunc rouruc ti handatmei twmei hei kathiak kalwan kariuna kathaek azuh naimei taanv e. Mi thaek nunc kiu tho mathiuc lev taanc nchamvmei, kabangbi phumei (Rouruc tuang kalingmei khatni analiangmei zaat phu lana kaniw tuang the twna kaipouc swmei), Nagamei nunc tuang chap-riak khatni kaniw rui ningmei hyloumei, hylou-saguangloumei thei layna aniw tuang the twna kazimei lyanlouna kaipouc swmei, Nagamei zat nunc rui PRM khou tat lana pupouc nunc rouruc ta mincna kathai lana kachucnah khang, khatni nuhloumei laana pupouc nunc rouruc laguang handatmei hei the.

Mi tuang taanc dwan hei tingkwm tachat khou rui ruhna panguh (8-15 years) laa bam nuh e. Mi chaenglwan khou hei, aniw rui sinswmei thiak swna thu meicguay kazauhna phumei, mi kiu thu zaatc nunc kazauhmei, kabamv tat tangcna phumei, meicguayna khou tithaylouna mathiuc nuhnahmei nai khang khatni dihlwan tatnahriak ni twan mak khang the. Mi ruc khou, tatkey bammei lwan, kuak karymei lev kabiuloumei ta tigaylou dat khang twmei tuang lungning rui chaengzaylouna, khatni rih keyna gaanvkhat kandic ta sinswmei (decolonizing) thiak riak guay hei ricpatlouna, dilungmei khatni kaniw tuang chapriak ta chakhwang swmei, kaniw tuang taanv riak lev kariuna taanc nchamcmei kaguay hei the.

FNR rui lat kaphianh nkhavloupuimei sw khang

FNR tuang thouc thu PRM rui Nagamei pupouh nunc tuang nai bam duhmei puat khatni rouruc guay tei kakandih thangc tii guang dat han khang twna kaw bammei ti hei Nagamei nunc akumhna mundaw khang cho twmei lat kaphianh nkhavlou khang e. Mi taanv nunc kiu thu, kaphianh kazanh khang kabailoumei, kalam kathai nbu gutmei, khatni Nagamei zaatc nunc; kaniw phwam, phwamling guay, khatni Nagaland tuang government lev chamchiu nchamcmei hei the.

Mi tuang taanv lwan hei meic mathiucna ta ti kazauh khang kage nai puizaeng rui FNR rui Nagamei zaat guay tuang phwam nunc khou tatkey bammei dwan guay lam hei tatdyn hyna tilou kan e. Tatdyn ta mundaw guang datmei guay lev FNR nunc lat kaphianh kachamc kan e kumna daw guang nimei nunc guay tani nkhwan na bam e. PRM nunc rui Nagamei pupouh nunc tuang nai bam duhmei puat khatni rou-ruc guay ti hei kakandih thangc tii guang dat hanmei taanv mung khou hei ringc bammei kakaimei nunc khatni zaatcmei nunc rui kaniw pupouc rouruc the twna samei ganv khou zauchuyna taanc bam e. Taanckey bammei lwan khou nsihsingmei pat re thei, FNR rui Nagaland state Government lev alamvna meic guay tuang chwn ni raclou khang e.

Mi taanvdwan hei kaganv ramhbiuc kaphianh kazanhna, mathiucna lev, kalangv khatni kathaek naina khith khitna tatkey bam nimei dwan e twmei FNR rui thay e. Kuma FNR rui nthan thiakhthiakna thaymei kiu thu Nagamei pupouc nunc tuang ganclou duhmei rouruc guay laguang datmei dwan guay kaipouc thu Nagamei nunc the.

Recover Restore and Decolonise Team – RRaD

Pupouc nunc rouruc laguang dathmei taanvdwan guay khou kathei kahu zauc nduanglou khang FNR rui Recover Restore and Decolonise (RRaD) kawmei phwam kasiamhlouna thayhowmei nunc lev kazauhna taanc nchamc khang khatni mathiuc khou tithayloumei taanv hei taanh khang suanglou the. Nagamei guay rui pupouh rouruc guay hei laguang dat khang tw e thei RRaD rui University of Oxford khou kazimei lat phungcku lana tancna kaduanc naina ney khang the. FNR rui mi tuang lwan khou Dr. Dolly Kikon khatni PRM lev kahunungcna rui ntaw nganvna taanc nchamc bammei Nagamei Anthropologist Dr. Arkotong Longkumer, Senior Lecturer, University of Edinburgh, UK kaney ti hei RRaD ta nkhavlouna taanc nduanghlou khang zaenghuaylou the.

RRaD rui kalam thaychuy khang rui twna taanv asaekc taanc kahouh bam tuang the; thanv nuhmei nunc khou kachuc alamvmei, phwam kasiamhna kaphhianhmei, workshops, survey tatmei, heina hamhna zaatc tuang kapy-kagav nunc khatni chabwan nunc lev twna ni kaphianh nchamc e; PRM tuang videos, public lectures, comic khatni baih baihmei azuh sinswna mathiucna lev kalam thaychuy khang taanc bam the. Mi tuang taanv hei taanckey kaluaih bam pwni khatni baihmei nunc kaniw pupouc rouruc laa rey dat kanmei nunc khou rui ni kathai kariang bam e.
Kahu tatgutmei swna RRaD phwam hei tidaicpat bam pwni khatni researchers azuh ta ni lagutlou mbuna taanc bam pwni. FNR rui Nagamei zaat tuang phwam kaguay khou guang kariuna Researchers geicna RRaD khou taanc nchamc khang, nthukna, kabangbi tuang taanvdwan guay khou kazauh khang zaenghuay e.

A Naga Pathway (Nagamei Chaeng)

FNR rui Nagamei zaat tuang rwanry hei mpeyna nthuk ge twmei thayna taanc bam e. Nagamei ta meicbaihmei nunc rui guang sin bammei lwan hei aseic nganv tatkey bammei ta ni thay e. Guang sin bammei thiak hei akumhna kahouh tuang cho twmei thayna, tat kanmei ganv lam khatni guang nimei lwan khang ntaw akumh nina cho twmei nthukna zauh khang nai the. Tat kanmei rwanry khou gin rui sin tuna aniw ta sw kasicloumei ram ryanra tei aniw kabah thayloumei kage nai e kum pwkhou ntaw aniw ping-rouhmei khatni aniw khou nai bammei suhmei tigay dat ngam khang e twmei taanc guangmei FNR tuang chaguat taanvdwan azuh khou rui thaylou e. Aniw tuang nthuk kanmei rwanry lev ntaw lwnlung khaklangc nuh mak ge, tat dac bam nina de.

Nagamei lwan khou thu, phungc han guang datmei (repatriation) twmei hei gin rui sintu bammei tihei laganhmei lev tat nchamc nina de. Kum pwkhou rui Nagamei khang swna thu phungc han guang datmei (repatriation) khatni rairiulou kanmei latbamv sw nthan khang kachaeng nai pwni. Mi kumcna mathiucna rui lungning laancpatna khatni lunghlouna Nagamei khang kiu akumhmei chaeng nai cho twmei kaphianh khang the. Maeklou kanmei aniw pupouc ta kaniw ramc khou phungc han guang datmei twmei lat na hamh e, mi hei rui aniw raana tuang pary khatni rwanry hei kasiamh thau khang e, mi hei rui aniw raana aniw ta kakhanhmei lwan ti kalaih khang e khatni akumhna aniw raana khatni khat khat ta miklwan kathanc zauc dat khang cho twmei kachaeng laanclou pwni. Maeklou kanmei aniw pupouc guay ta phungc han guang datmei twmei hei kaling thu, nzihmei (Justice), aniw tuang ngamzi (Rights), liaklwn (Identity), aniw gunc-gaa(Dignity), aniw tuang chingkhiuhchap (culture), aniw chapriak tuang nthanmei (Sacredness) khatni aniw tuang ravchap (Spirituality) khou nthukmei mung ni e. Mi hei kalam akhat khou sa ethei zynna sinbin bammei aniw lungning-chwn ta tiduaklouna dihsin-ngamv khou rui ricpatlou kumh tuang e.

Nagamei chaengkaemv hei tho kachaengc ringc nina de. Mi hei Nagamei khang gaymei ni e, tyki kandih pwmna khou phungc han tat dat bammei guayna tuang lwan khou ni saa mpip nuhmei, gaeng nuhmei, khatni dihpwm rui lay nzeih nuhmei lwan khou sw nina e. Aniw rui thay e twmei thu pupouh rouruc phungc han guang datmei twmei latbamv khou hei kalam/kagwan asaekc thu Nagamei khang swna gaanvsaekc khang lat thanh bam nuh the. Kum bam sini ntaw ganv khou thu maanseina tuang ningting hei ndui-ndaa the. Heizaeng rui zaatc akhat hamh e thei phwam akhat rui aniw raana de twmei chwnphuak hei loukeyna ramh khat sw khang ningloumei tei gaanv khatna chwnphuak khou taanc parii nina de tw lak nina e; aniw tuang thayheih thaek rui aniw ta ti langc patna sw ntamv lak nina de. Kumna sinpiu bammei latkaeng guay kandimei guay khang nchamc bam sini, kalwnliak, kabah, khatni kalwan akumhna kabamv khatni maansei nunc khang chaa nimei lwan khou sinsw ni cho twmei thu kasiamh kathanclouna katamv dat bam khang nai bam pwni e.

FNR lev RRaD rui Nagamei nunc tuang rwanry, ningting, pary khatni kathukh guay chak lana baihmei zaat ta ni zauc kidaana Nagamei chaeng hei kathai bam e.

“Akumna aniw pupouc nunc ta museum daemv (walls) khou daanclou bam tina kaniw bumaengc nchuzaengh bam pwni cho? Kaniw bumaengc zaengsw mak bam khwang the” twna Longleng khou gaanvthaih akhat rui RRaDmei nunc khou salou e. Aniw Nagamei pupouc rouruc kiu thingkhuk khou louna PRM rui zaucsinc bam kandiu tw nina ny hamh e thei kaniw kailuangc khou laguanglou dat lana kaniw ta ti zaengswlou ni cho twmei thu Nagamei nunc khou nai the.

Kachung khou zaykariumei swna FNR thu pary parav rac khang kaikhamv laanclou bam e. Kalwan gaymei khou salou khang, hamh e thei hei kumlou tio, twna aniw tat kariumei chaenglwan khou sa guangmei ta zaenghuay e. Salou nchyanlou nimei lat guay hei FNR khou sal guanglou pw o, kumh makna charay swna gaanvkhat zanc pancna hamh e thei Nagamei tuang thoucdwan ta zay mbiangh nimei thiak khou charay ta ntaana swlou mak khang zaenghuay e.

Issued by:

Forum for Naga Reconciliation

Share:

Recover, Restore and Decolonise

Imprint

The Recover, Restore and Decolonise (RRaD) contains information and resources relating to the history and effects of the removal and repatriation of Naga Ancestral Remains. RRaD is a website that is constantly being developed and added to. Whilst we aim to only present information on this website that is appropriate for a public space, accurate and up to date, we would like to acknowledge that there are many gaps in the information shared which comes from both the historic record and our own knowledge. Please get in touch at [email protected] or any of our social media handles in our contact page, if you would like to share any thoughts or questions with us regarding repatriation, and/or if you have any comments, queries or suggestions on how we can make this website as useful and usable as possible.

While the Recover, Restore and Decolonise (RRaD) team (including all partner organisations) have used all reasonable endeavours to ensure the information on this site is as accurate as possible, it gives no warranty or guarantee that the material, information or publication made accessible is accurate, complete, current, or fit for any use whatsoever. No reliance should be made by a user of the material, information or publication accessed via this site.

The RRaD team (including all partner organisations) accepts no liability or responsibility for any loss or damage whatsoever suffered as a result of direct or indirect use or application of any material, publication or information made accessible via the website or any of our social media handles.

The RRaD Website provides links to companies/organisations and information external to the RRaD Website. In providing such links, the RRaD team and all partner organisations do not accept responsibility for, or endorse the content or condition of, any linked site. The RRaD team (including all partner organisations) reserves the right to vary the material, information or publication on this web site without notice.

©RRaD

Images used in the website have been used with permission from the creators.

Responsible Use

The purpose of this website is to create widespread awareness about the process of repatriation and the profound impact of colonization on Naga people. Please be warned that some of the information shared here may be distressing as they reference a problematic part of history when our ancestors were referred to as ‘savages’ and ‘inferior.’ There will also be stories of our ancestors who have passed away and their remains which were taken, researched on and displayed without consent by colonizers. We request that you take the information shared here with the gravity it deserves, and we believe that you will honour our guidelines of responsible use. 

  • Please treat the information with care and sensitivity.
  • Share and reflect on the stories to assist healing and reconciliation.
  • Support and engage in the process of repatriation of our ancestral remains.
  • Respect the knowledge shared by community members and their wishes on how it should be shared.