RECOVER RESTORE AND DECOLONISE

Share:

Translated into Poula (Poumai) by Rocky Veino ​


 

Forum for Naga Reconcilliation
(Nagamai Chaveidakhai lai Daobu)
Public Statement on Repatriation of Naga Ancestral Remains
Nagamai puopaomai püphaohrao pohdakhaive lai donu
Masou hi paongaoyu


 

Yushingaoyu

Nagamai Chaveidakhai lai Daobu (FNR), Pitt Rivers Musium(PRM) (Pitt Rivers Paveyuhki), Melbourne hi buyu Tsüdouze alia Edinburgh hi buyu Tsüdouze hinu Nagamai puaphoumaitao tya puhtao koa Pitt River Musium hi khaikhai tuyu Nagamai puopaomai vei püphaohrao nghoudzülao kakua pohku khailai tya bo phouzo-a bue.

Covid 19 rahtaa donou PRM sü khou angou kikhu khuwua September 22, 2020 zhou houpayuki, puhtao nou maiphaohrao maiye pohngaoyu buhinou hreipa wure. Haizü British mai nou tukha sou-a buki puopaomai püphaohraotao pohkhaitu yutao lukhai peire donou tsücho dakhai-a eitea vah souyu vanou haibüa pae. Nagamai püphaohraotao-a vahshovei hainya donou, maiye pohngaoyu buh hinou hreikou loua sübvü hi thoukhaitua bue. Thaimairao, alia peishu hai rao thouhrü lou-a zhai soupa loua khaiyu, teitei cholouzü chuchu hi Nagamai puopaomai püphaohrao hai 214 pha Paveyuhki hi bue.

Maityahrüh ko douyu Melbourne Tsüdouze hi Associate Professor sou-a buyu Dr. Dolly Kikon nou, PRM vei haso koh Guardian tuyu kolarü hinou sülou-a Musium vei Director hi Nagamai vei puopao mai püphaohraotao kakua bue tya noue. Sühthai puh nou Nagamai puopaomai püphaohrao PRM hi buyutao vanou FNR hi chipha peie. Akhai hisü, FNR nou souchaveidakhai peiyu va soua buyu vanou, PRM nou FNR hi chave-e sütya phaorao kilao pfüvelai donou daidai sou molou shie tuyukhe vah shozütao phaku tare, sübaimoa haso haina vanou souchaveidakhaiyu alia maisou lüh soukaona pei louveiyu dai bue tuyukhe phakutare. PRM ye koa chipha louyu thaifüa FNR nou Nagamai me tyakukuyu ea mai alili-a phaku-a puopaomai püphaohrao kilao pfüvere hai kakua soulai tuyu ludu phoua lero zoloure donou Nagamai teidei püphou hi paotare.

PRM nou FNR ye koa vasou zoyu jüpae tya paowe. “FNR maitao nou chu-chu soua buyu Nagamai hrohi nou mai lüh soukaonya peiyu, khaipeiyu, souchaveidakhai peiyu alia raichi nou pe-a bukouyutao soumu peiyu haipaitya vanou puhtao ye koa puhletao-a Nagamai hrohi chümai, süthaipeimai, nuh nuh vei vahtamai, tya kukua buyu maitao alia metao ye koa tsüloutou-a chiphazo loure kaozou veishore tea paoe. Nagamai püphaohrao butao kakua pohkukhailai touyu alia pei-o tea khohlouzü kakua lukhai peilai tuyukhe phaku zholai. Haibüa choda-a buyu hi PRM nou tsülüh peia, souchaveidakhaiyu alia soukaonayu vahshovei hi lou za ngaozho moloushi maitao hrülai, pametao hrülai koa leh houpha loua phazolai tea paowe.

Vahshozü alia teile khada

Puopaomai püphaohrao lukhai peire hai doulu kukuyutao loulai alia sho-sho sou-a talai. Shhotaozü daie tulouzü maisou hi chiphayu, sheeloure puaphouyu (thaome nou moa thao tyarai nou püphaohrao ye tyarai nghikae, thao nou puopaomai püphaohraozü pohzüe tea pu-a phoulai), Nagamai me kuku buyutao hinou kao-e kaomo-e tea lakuku lühchi paoyu larü souyu, Nagamai puopaomai zai süyumai nou taho PRM ye dao-a phaohraotao taho zhu-a chiphayu, PRM nou pohlou veire tuyu ae-ao larü souyu tea sho-sho nou soulai.

Vah shozü soucheyu hai po 8-15 pha loulou veie. Vah haina kakua soulai tulouzü vah soubusa sü maisou ye koa vah souzo-a puaphouyu soulai südonou maimetao sa phakuyu, buh hinou ve puaphouyu, maisou ye paosüngao peiyu, maisou nou ae-ao tuyu, deiphaotei vei chihkha thaifüyu hinou soulai. Süthemoa, vah hainazü mai ye souchaveidakhai peia, mai tsü soukaona peia tukha phapeiyu vah soua soulai alia labumai vei zaihrümai alia labumai vei zzü süpeiyu hinou soulai.

FNR nou kolü lou soukhayu

FNR nou soulai vah louzü, Nagamai ye PRM nou kuveyu hi pa kaolu soua kheloure donou kolü hi loupeiyu baie. Chu Paveyuhki hi khaitoua buyu Nagamai puopaomai vei püphaohrao kakua pohku khailai moa lukhai peilai tuyu vanou phakulai tea PRM nou kuyuki soukhawe. Süsü maimetao, Hohotao, Rathometao alia Nagaland government koa du-a phakuyu, puaphouyu souyu vah beih deishu peilai donou baie.
FNR nou hai hai mai hrülai loukhou moloushie, lou koa vah souzo moloushie, nuh mai nou süthai moulouzüshie touyu süloua, puhletao nou Nagamai tyahrü liki haika soulai tea larü rüseita peiwure. Thao thaomai nou chila pei-e, sümaizü FNR nou koa chi pha-a bure ea chila peimoyu maimetao ye chua khoa bue. Puopaomai püphaohrao vanou phakuyu hisü, PRM nou nuhreina ye nou matsü soua phakuwe, daisou nou tulouzü, püphaohrao ve pohyuki hri-a buyu tyao-nya sholyatao ye koa chitou moloushie. Haso haina hai veih-a soutaloure tulouzü FNR nou Nagaland State government hia koa chitoulai maikhemai vei lühchi süloure donou.

Vah haihai thao moa sho-sho soua, maimetao koa chipha-a phihka alili nou souta moloushie tuyu FNR nou süwe. FNR nou süwe süwolai, Nagamai puopaomai püphaohrao hai Nagamai nou paopu ye alia Nagamai nou shojü vahtaozü soulai.

Recover Restore and Decolonise Team (RRaD)

(Phoupalou Peidakhai alia Tukha phapei Me)

Puopaomai püphaohrao vei vah kaozou veia alia keli soua souloure donou, FNR nou Phoupalou, Peidakhai alia Tukha phapei Me hai soupa loue. Maime haina nou pa labumai hrohinou hasümai koa vah souzoa puaphoulai alia maisou hi süngao peilai. Nagamai nou mai püphaohraotao pohdakhaivelai tea lüh laloure tulouzü, RRaD nou khoushoyu alia po-a vah soulou veiyu chilou soua Oxford Tsüdouze hi pao-a khohlai. FNR nou Dr. Dolly Kikon alia Maityahrüko douyu mai kukhelia Dr. Arkotong Longkumer tea Edinburgh Tsüdouze hi Doupeimai chükha soua buyu alia PRM ye koa vah soua buyu puh ye-a koa RRaD me hi loupeio tea kuloure.

RRaD hai vah tyakukuyu taoli, süwolai, mai ye dao-a, nou-a, koh pojüyu, vakou hi nahlemai daoyuki chi noulouyu, vah ali hi phetei tea phouyu metao khaiyu, vah soure donou soudoupeiyu, maihi chinouyu larü seia chila phouyu paitya, maime-me vei süthaimai paitya alia nahlemai paitya koa chiphayu, maisou ye koa daoyu alia PRM vei video ngaoyu, chipaongaoyu, rasou larübvü pohpayu, haipaitya hinou maisou ye paosü paongaoyu vah soua bu-e. Tyakukuyu maime, haikua puopaomai püphaohrao pohdakhaivere vah soua buyutao hinou-a douloure donou sümai hia dao-a bure.
Vah soutalouzü, RRaD mezü zhipu palai, soudupu palai, soukahpu paloua puaphoumai thoupulai. FNR nou tave daokhaituyu maisou me tyakukuyutao hi puaophoumai pu seithou RRaD ye koa vasou peio tya khowe, matsüsoua mah-zü puaphouloua shee pohpayu teile hinou koa lou soukha peio tea paowe.

Nagamai vei bolu

FNR hai Nagamai vei shyakou tea buyu puopao koh alia kohkua butao sü süloua tsü loutou-a pohwe. Mai nou ve teidei kholoua buki hinou douloutaozü chukote-a bue. Mai nou ve kholouyu vei beihma shia polou-a, etao tsü hai talatayu teile vei alia chu teile vei douloutao hi pheteitya cholou molouzü shie. Sheelizü, FNR nou sou chaveidakhai alia sou kaonayu vah soua buki nou sülouwe daiwolouzü mainou ve teidei kholou buki chihshoa piraa sou peiyutao hai tsücho-a, doulou-a, chu chu lüh daikhaitya souh-a buyutao souveih louyu kaoe. Etao nou, daoh teile alia chu teile hai pohraa loua pakoh de souku lou hoe.

Nagamai vanou cholai tulouzü, pohdakhaiveyu hai tukha phapeiyu alie tea pohlai. Tekulai nou mai nou tukhasou-a souvea peiyu alia pohdakhaiveyu vah hai Nagamai vei tsüleh hinou alia Nagamai vei bolu hinou souta loulai. Sübüa soulai tulouzü tsü hroupha tea tei thya-a maisou nou ludu kukuyu hinou Nagamai bolu phouyu kaoe. Pohdakhaiveyu hai etao puopaomai ye labuh hi pohdakhai veyu likhi baimoe, haina hai ehtao la ehtao vei koh alia pakoh paolaiyu bo phouyu-a louwe, la ehtao nou ehtao zu soudaloure donoue. alia ehtao la ehtao ye sü-a shilouyu soure donou ludu ashu phouyu-a louwe. Pohdakhaiveyu vei moloushiyu sü daitulouzü süna nou kaoyue, züyue, zhushiyue, khekaie, hrüzaie, sheeyue, alia rako louyue. Haihaizü tsüleh tukha phapeiyu zai alie alia pa dosoulouyu teidei vei vah alie.

Nagamai bolu sü zulouveiyu kaoe. Nagamai hrü vah hio chira tuloua bukhai-a pohdakhaiveyu vei vahiwo chalouvei, kuphalouvei-a deiphaotei vei haso hia soukhapeiyu kaoe. Pohdakhaiyu vei vah hi tsüchiko ea lako taoli hai Nagamai taoli donou raiki sümoyu ashu ashu louwe tuyu etao-a süwe. Sütubua ehtao-a ngaolouwe süwolouzü emai vei lülüyu alia hasü vei dzühkü hai zaodao teile hiwo küveisho tare. Südonou, maime taralia moa hasü doulu taralia, laako moa tsüchiko tara-a, lavei baie tea khalou hoe. Südonou, Chilako hai maisou vei baiyuma, puhvei zaihrü, qo, douloutao alia sei-a souyu haipaitya hai laa sasha peia, pohthao peia , pakotao ye thaoyu hinou alia mainou koh paoyutao-a poa soupeiyu kaoe.

FNR alia RRaD nou Nagamai vah haina souyu hi Nagamai vei tsüdo, kohtao, muteia pohyutao hinou alia vakoumai kukhemai vei hinou-a doua Nagamai vei tsü nou toutsü sou-a Nagamai bolu phoulai.

Longleng hinou chümai ali nou RRaD hi paoe, “Kakua eh puopaomaizü kaona-a buloulai, puletao ye sü Paveyuhki vei bouvo hinou kheizu khaia bubaiyu kouzü, puhmai vei rakotaozü soyu ngao lou hoa bulaire”. Nagamai puopaomai püphaohraotao hai PRM vei sübvü hinou puletao bah hi khailai tuyuma, lakuku buh hi pohve khailai tuyuma Nagamai madoe.

FNR zü kolai lou soukhamai li soua chiphayu hai teisa hroupha tea kho-a bue. Ehtao nou tsüchokha, paokha peiyu alia souvei peire donou ashitao paongao peiyu haipaitya hai vah nghouzülao takou loure donou vu zhi-a bue. Ehtao nou khohwe süwolai, ashi paopei yuki, mai alili zhih sapeisoua, FNR tea sapeio alia haso haina hai teideikho vah ali hinou lisha hi souda thoupeiso.

Paopa peiyu:

Nagamai Chaveidakhai lai Daobu

Teile: Khanakhou 19, 2023

Share:

Recover, Restore and Decolonise

Imprint

The Recover, Restore and Decolonise (RRaD) contains information and resources relating to the history and effects of the removal and repatriation of Naga Ancestral Remains. RRaD is a website that is constantly being developed and added to. Whilst we aim to only present information on this website that is appropriate for a public space, accurate and up to date, we would like to acknowledge that there are many gaps in the information shared which comes from both the historic record and our own knowledge. Please get in touch at [email protected] or any of our social media handles in our contact page, if you would like to share any thoughts or questions with us regarding repatriation, and/or if you have any comments, queries or suggestions on how we can make this website as useful and usable as possible.

While the Recover, Restore and Decolonise (RRaD) team (including all partner organisations) have used all reasonable endeavours to ensure the information on this site is as accurate as possible, it gives no warranty or guarantee that the material, information or publication made accessible is accurate, complete, current, or fit for any use whatsoever. No reliance should be made by a user of the material, information or publication accessed via this site.

The RRaD team (including all partner organisations) accepts no liability or responsibility for any loss or damage whatsoever suffered as a result of direct or indirect use or application of any material, publication or information made accessible via the website or any of our social media handles.

The RRaD Website provides links to companies/organisations and information external to the RRaD Website. In providing such links, the RRaD team and all partner organisations do not accept responsibility for, or endorse the content or condition of, any linked site. The RRaD team (including all partner organisations) reserves the right to vary the material, information or publication on this web site without notice.

©RRaD

Images used in the website have been used with permission from the creators.

Responsible Use

The purpose of this website is to create widespread awareness about the process of repatriation and the profound impact of colonization on Naga people. Please be warned that some of the information shared here may be distressing as they reference a problematic part of history when our ancestors were referred to as ‘savages’ and ‘inferior.’ There will also be stories of our ancestors who have passed away and their remains which were taken, researched on and displayed without consent by colonizers. We request that you take the information shared here with the gravity it deserves, and we believe that you will honour our guidelines of responsible use. 

  • Please treat the information with care and sensitivity.
  • Share and reflect on the stories to assist healing and reconciliation.
  • Support and engage in the process of repatriation of our ancestral remains.
  • Respect the knowledge shared by community members and their wishes on how it should be shared.